Новини

24.08.2010: 2-ДНЕВЕН ТРЕНИНГ " РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ"- 2-3 Септември 2010, Варна

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ & АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ КЪМ СК "ИНТЕР" ООД

 

                                 ОРГАНИЗИРАТ ИНТЕНЗИВЕН ТРЕНИНГ    " РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ"


Цели и акценти на обучението:


· Да подготви участниците за разработване и управление на успешни проекти;

• Запознаване с принципите и процеса за реализиране на целите и идеите чрез изпълнение на проект или комплексна програма от организационни проекти;
• Да представи рамките на програмите за финансиране - европейски структурни фондове и други програми. Предоставяне на актуална информация за възможностите за получаване на безвъзмездна помощ от български организации по Европейските оперативни програми от програмния период до 2013 година;
• Овладяване на официалната методология за управление на проекти на Европейксия съюз (Project Cycle Management) и международния стандарт за управление на проекти ISO 10006;
• Да развие практически умения за формулиране на цели и дейности на успешни предложения за финансиране на проекти, планиране и мониторинг на изпълнението на проекта, управление на ресурси, комуникация с проектни партньори и справяне с несигурността и рисковете в хода на изпълнението на проекта;
• Да демонстрира връзката между цели, дейности и бюджет и развие уменията за логическо и ресурсно интегриране на модела за оперативна реализация на проекта.

Основни теми в програмата за обучение:

· Принципи и политики на програмите за финансиране на проекти;

· Особености на европейските структурни фондове;

· Цикъл на управление на проекти по програми на ЕС и други донорски програми;

· Видове оценки и тънкости на оценяването проектните предложения;

· Формулиране на подходящи цели, задачи и дейности;

· Логическа и ресурсна интеграция на целите, дейностите и бюджета на проекта;

• Ефективно управление на проекти: основи на проекта и ролята на ръководителя/екипа на проекта; основни методологии и стандарти в управлението на проекти (PMBOK); Цикъл и етапи в реализцията на проекта; процеси и продукти на управлението; системи и инструменти за планиране и контрол, управление на риска, контрол на обхвата и качеството на проекта, управление на финансите и документацията, организация и управление на проектния екип, комуникации и балансиране на интересите на участниците и заинтерсованите страни, администриране на докладите и отчетността.Придобивки за участниците в обучението:

· Подобрено разбиране на възможностите за финансиране на проекти;

· Развити практически умения за формулиране на цели и задачи за печеливши проектни предложения;

· Повишена готовност за разработване и управление на успешни проекти;

· Реалистични очаквания за ползите и ангажиментите при участие в програми за финансиране на проекти;

· Готовност за успешно управление на договорени и финансирани проекти.Методи:

Интерактивен подход, съобразен с индивидуалните стилове на учене и трансфер на опита в практиката, кратки лекции, мултимедийни презентации, групови дискусии, индивидуални и групови обучителни задачи и практически упражнения, бизнес симулации и ролеви игри, казуси и работни микро-проекти.

Участниците получават пакет от персонални учебни материали, включващи работни материали за всички сесии в програмата за обучение, интернет ресурси, CD с актуални покани и конкурси за участие с проектни предложения; формуляри с примери за подготовка на основни части от документите за кандидатстване.

Обучението е с изцяло практико-приложен фокус и е подготвено на основата на 20- годишния практически опит на преподавателите като мениджъри и консултанти на програми в областта на международното и европейското финансиране на проекти във всички сектори (бизнеса, публична администрация и неправителствени организации). Обучението е съобразено с изискванията официалната методология за управление на проекти на Европейския съюз - Project Cycle Management, и Международния стандарт за управление на проекти - ISO10006.


Водещ:
Д-р Пламен Димитров - работил е като консултант и експерт с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина през последните 20 години. Той съчетава теоретичен и практически опит като консултант в областта на стратегическото управление, организационното развитие, управлението и развитието на човешки ресурси и работата си като мениджър и експерт в управлението на проекти и екипи за мониторинг и оценка. Лично е подготвил голям брой предложения за финансиране. През последните 20 години успешно е провели над 630 обучения в България, Полша, Чехия, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония, Русия, Украйна и централна Азия за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации. Д-р Пламен Димитров е бил програмен директор на международни финансиращи програми от 1990 до 2004 година. Пламен Димитров е регистриран консултант по организационно развитие и сертифициран международен обучител и оценител на проекти.


Организатор на обучението:

ЦПО към Висше Училище Международен колеж е един от най-големите и най-успешни центрове в страната, с модерни бази за обучение във Варна, Добрич, София, Велико Търново, Бургас и Пловдив. Всички обучаеми в ЦПО получават държавно признат сертификат за придобита квалификация или завършен курс.
Агенция за подбор на персонал към СК "Интер" ООД е лицензирана от Агенцията по Заетостта за извършване на подбор за България и на български граждани за работа в чужбина.
Предлаганите от фирмата услуги включват: търсене и подбор на персонал, мотивация и развитие на персонала, консултиране в сферата на управление на човешките ресурси, ТРЗ услуги, обучения, др.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена: 240 лв. (вкл. ДДС)
Включва: цена за обучението, материали, техническо оборудване и зала, кафе-паузи.


При записване на повече от един човек от една организация Ви предлагаме следните отстъпки:

- 10% отстъпка от сумата за втори и трети участник;
- Ако има над 5 участника от една компания, на преференциална цена обучението може да се организира като вътрешнофирмено за тази организация.

За повече информация и записване:

Тел: 052 620 871/ 058 655 627, GSM: 0885 398 668 или на e-mail: nejla.necip@vumk.eu, interjobsabroad@gmail.com .
08.07.2010: ЕДНОДНЕВЕН ИНТЕНЗИВЕН ТРЕНИНГ "КРЕАТИВНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ"- 25 Юли 2010, ВАРНА

          ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ & АГЕНЦИЯ ЗА        

                          ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ КЪМ СК "ИНТЕР" ООД

 

              ОРГАНИЗИРАТ ЕДНОДНЕВЕН ИНТЕНЗИВЕН ТРЕНИНГ    

                                    КРЕАТИВНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

                                    25 юли 2010, ВАРНА

 

 

Място на провеждане: Административна сграда на Висше Училище Международен Колеж, ул. Оборище №13, Варна
 

Цели и акценти на обучението:

§         Как мислим в бизнеса? Определения за креативността и иновацията.

§         Мисленето, мозъка и организацията ни. Примери за креативни бизнес решения.

§         Латералното мислене и креативното решаване на проблеми, логическото и креативното мислене в бизнеса.

§         Креативното решаване на проблеми и емоционалната интелигентност в организацията.

§         Позтивни и негативни фактори влияещи върху креативността и иновативността в работата .

§         Формиране на правилните нагласи и създаването на организационни условия за развитие и използване на креативността и иновацията.

§         Техники освобождаващи креативността и техники за преодоляването им на индивидуално, екипно и организационно равнище.

§         Техники за идентификация на проблемите.

§         Техники за генериране на нови идеи.

§         Техники за оценка и вземане на решения.

§         Авто-диагностика на креативния потенциал.

§         Анализ на опита и неговите приложения в собствената практика.

§         Креативността и иновацията от бизнес гледна точка - основни модели и добри практики.

§         Креативно решаване на проблеми при проникване на нови пазари, приложна бизнес креативност.

§         Креативна диверсификация на бизнеса.

 

  
Участниците в обучението:

 • Ще се научат как да прилагат основните техники за освобождаване на своя потенциал за креативно мислене и действие в работата си.
 • Ще формират умения за генериране на множество нови идеи за развитието на продуктите и бизнеса си.
 • Ще прилагат методи за креативно латерално мислене и решаване на бизнес проблеми, за да атакуват предизвикателствата в своя бизнес и в комуникацията с бизнес партньорите и потребителите.
 • Ще подобрят психичната си мощ свързана с аналитичните им възможности, преодоляването на вътрешните бариери пред креативността и иновацията в бизнес решенията и бизнес практиките.
 • Ще диагностицират конкретните проблеми в работата си, които изискват нови, креативни решения и подходи.
 • Ще развият практични идеи за развитие на продуктите и пазарното поведение на своята организация, които ще могат да прилагат в практиката си дълго след участието в тренинга.
 • Ще научат как да създават организационна среда и култура, които стимулират креативността и иновацията в цялата организация и в отношенията с бизнес партньорите.


 

Методи:
Групово обучение на възрастни на основата на практически сесии за учене чрез действие. Баланс между развитието на личните умения в лабораторната среда на малката учебна група, груповите сюжетно-ролеви игри и бизнес симулации, автодиагностиката с проверени методи за оценка на креативния потенциал и работата по реални казуси за пренос на усвоеното в тренинга към  организационна практика на участниците.  

Обучител:

Д-р Пламен Димитров - регистриран консултант по организационно развитие с над 20 години практически опит в обучението на мениджъри и екипи от всички сектори - бизнес, администрация, професионални и граждански асоциации. Бизнес психолог и организационен консултант със специализация в областта на стратегическото управление, оценката и укрепването на организационния капацитет за самостоятелно решаване на проблеми с производителността на труда и организационната ефективност. Председател на Дружеството на Психолозите в България.

 
На участниците в обучението се дава сертификат за участие.

 
Цена: 120 лв. (вкл. ДДС)

Включва: цена за обучението, материали, техническо оборудване и зала, кафе-паузи.

При записване на повече от един човек от една организация Ви предлагаме следните отстъпки:                
- 10% отстъпка от сумата за втори и трети участник;

- Ако има над 5 участника от една компания, на преференциална цена обучението може да се организира като вътрешнофирмено за тази организация.

За повече информация и записване: Тел: 052 602 556/ 058 655 627, GSM: 0885 398 668 или на e-mail: nejla.necip@vumk.eu, interjobsabroad@gmail.com .

                                                ОЧАКВАМЕ ВИ!

 
25.06.2010: ТРЕНИНГ -СЕМИНАР "ПОВИШАВАНЕ НА ЛИЧНАТА И ЕКИПНА ПРОДУКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ НА ЗАДАЧИ" -02-03.07.10,ВАРНА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ & АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ КЪМ СК "ИНТЕР" ООД ОРГАНИЗИРАТ 2-ДНЕВЕН ТРЕНИНГ СЕМИНАР:"ПОВИШАВАНЕ НА ЛИЧНАТА И ЕКИПНА ПРОДУКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ НА ЗАДАЧИ"

Място на провеждане: Административна сграда на Висше Училище Международен Колеж, ул. Оборище №13, Варна


Цели и акценти на обучението:


* Изграждането на система от практически умения за стратегическо планиране, определяне на приоритетните цели, самоорганизация и справяне с изискванията към производителността и ефективността на труда в реално време.
* Подобряване на уменията на участниците за стратегическо целеполагане, управление на изпълнението на задачите, използване на работното време и стоящата зад и отвъд него динамика на личната и екипна продуктивност.
* Разбирането за планирането като организационен ресурс и компонент в системата за осигуряване на целенасочеността, производителността и ефективността на труда.
* Осмислянето на влиянието, което имат потребностите, навиците върху избора на приоритети и управлението на изпълнението на задачите ориентирано към стратегическите и оперативните цели на организацията.
* Определянето на реалистични, измерими цели в плановете и графиците за действие и тяхното съгласуване по спешност и важност.
* Избягването на ефектите на прокрастинацията, прекъсванията, неефективните методи за свръх- и псевдо-организация на труда и вредните работни навици, които водят до „пилеене" на време, енергия и лоялност към екипа и организацията.
* Ползата от делегирането на задачи и отговорности на сътрудниците в работните екипи за справянето с обема от задачи и недостига на време и ресурси.
* Възможността да се организира ефективно, ефикасно, ефектно и естествено потока от информация и да се провеждат продуктивни работни срещи и заседания с колеги, подчинени и партньори в работата.
* Как да организираме ефективни работни срещи, овластяващи екипа за отговорно действие по приоритетите?
* Повишаване на производителността и ефективността за сметка на снижаване на напрежението и риска от прегаряне в реализацията на плана и работните отношения.
* Как чрез управление по приоритетните задачи можем да редуцираме загубите, конфликтите и...неуспехите си?
* Методи за автодиагностика и екипен анализ на използването на организационните активи и напрежението в планомерното функциониране и развитие на организацията.
* Технология на фокусирано върху приоритетите и отговорността управление на изпълнението в реално време...


Придобивки за участниците в обучението:

Участниците в тази двудневна, интерактивна програма за обучение и развитие имат уникална възможност да анализират и подобрят своята компетентност при реализиране на потенциала си в създаването на работещи стратегии и ориентирани към приоритетите проекти за изпълнението на задачите в работата на организацията. Програмата е изцяло ориентирана към „учене чрез действие" и стимулира участващите мениджъри и специалисти да се ангажират с практическото прилагане на нови подходи за повишаване на личната и организационна целенасочесност, производителност и ...отговорност за управлението на времето в системата на организацията.
Обучението предлага пакет от техники и инструменти за оптимизация на личния стил на изпълнение на работните задачи, управлението на приоритетите и организационните ангажименти в работните взаимоотношения със значими партньори.
В хода на работата си участниците в обучението изследват връзката между използването на времето и стреса в екипа и организацията, и възможностите си да подобрят баланса между самоорганизирани усилия и организационно значими резултати чрез използването на нови психологически и поведенчески модели за лична и екипна ефективност, участие в планирането и овластяване на сътрудниците чрез планирано делегиране.

Обучител:
Д-р Пламен Димитров - регистриран консултант по организационно развитие с над 20 години практически опит в обучението на мениджъри и екипи от всички сектори - бизнес, администрация, професионални и граждански асоциации. Бизнес психолог и организационен консултант със специализация в областта на стратегическото управление, оценката и укрепването на организационния капацитет за самостоятелно решаване на проблеми с производителността на труда и организационната ефективност. Председател на Дружеството на Психолозите в България.

На участниците в обучението се дава сертификат за участие, издаден от Висше Училище Международен Колеж.

Цена на обучението: 240 лв. (вкл. ДДС)
Включва: цена за обучението, материали, техническо оборудване и зала, кафе-паузи и обяд.

При записване на повече от един човек от една организация Ви предлагаме следните отстъпки:

- 10% отстъпка от сумата за втори и трети участник;
- Ако има над 5 участника от една компания, на преференциална цена обучението може да се организира като вътрешнофирмено за тази организация.


За повече информация и записване: Тел: 052 602 556/ 058 655 627/ 0887 398 668     или e-mail: nejla.necip@vumk.eu, interjobsabroad@gmail.com

.
25.06.2010: ОБУЧЕНИЕ "КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ"-25-26.06.2010,ВАРНА

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ & АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ КЪМ СК "ИНТЕР" ООД  

 

                                               ОРГАНИЗИРАТ ОБУЧЕНИЕ:

 

 

КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА  РАБОТА С КЛИЕНТИ

        ЕФЕКТИВНО  ОБЩУВАНЕ,  ОБСЛУЖВАНЕ  И  ПРИВЛИЧАНЕ  НА  КЛИЕНТИ В  УСЛОВИЯТА  НА  ФИНАНСОВА  И                      ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

                                                  25-26 юни 2010, ВАРНА

 

 

Място на провеждане: Административна сграда на Висше Училище Международен Колеж, ул. Оборище №13, Варна


 

Акценти на обучението:

 • Общуването като основа на работата с клиенти;
 • Ефективност на комуникативните умения;
 • Техники за активно слушане;
 • Невербалната комуникация;
 • Значението на обратната връзка;
 • Съвременните теории за ефективност на общуването;
 • Анализ на съществуващите у участниците модели на работа с клиенти;
 • Изработване на визия за промяна на неработещите ефективно в

условията на криза модели за работа с клиенти и замяната им с други, по-ефективни;

·        И още много доказали ефективността си модели и стратегии за успешна работа с клиенти.

 

 

Ползи за участниците в обучението:

 

·        Анализ и осмисляне на собствения професиoнален опит в областта на продажбите;

·        Пречупване на професионалния опит през различни теоретични модели за общуване и продажби;

·        Преосмисляне и евентуално промяна на професионалните нагласи към клиентите, изработване на подход към тях, отговарящ на динамично променящите се условия в периода на финансова и икономическа криза;

·        Осмисляне и усъвършенстване на вече съществуващи продажбени умения и целенасочено изграждане на нови, по-ефективни;

·        Придобиване и/ли развитие и подобряване на ключови умения за ефективно  общуване,  обслужване  и  привличане  на  клиенти в  условията на финансова и  икономическа криза.

 

 

Обучението е социално-психологически тренинг, включващ работа в голяма група, работа в малки групи; елементи на драма-методи в обучението, чрез които участниците имат възможността да придобиват нови и да усъвършенстват вече съществуващи у тях умения чрез преживяване на конкретни ситуации от работата, зададени от тях и моделирани от водещия на обучението; ролеви игри; раздвижващи и отпускащи упражнения и игри, и още други, според груповата динамика и развитието на групата.

 

Обучител:

Теодор Карайончев има Магистърска степен по психология от Софийския Университет „Свети Климент Охридски". Има 24-годишна практика като треньор-обучител по най-различни теми и с най-различни групи. Член е на Дружеството на Психолозите в Република България от 1992 година, на Българската асоциация по приложна психология от 2003 година, на Дружество SOS Детски селища в България (SOS Киндердорф) от 2004 година, на Българската Асоциация по Музикотерапия от 2007 година, член от 2003 година и заместник-председател от 2005 година на Управителния съвет на Фондация Подслон за човечеството (Habitat for Humanity) България.

Големият му и разнопосочен опит му помага да адаптира всеки тренинг по най-добрия възможен начин към спецификите на конкретната група и така да се постигнат възможно най-високи резултати. Широко използва в работата си ролеви игри, драма методи и техники от психодрамата. Така обучаемите пълноценно преживяват тренингите и наученото в тях остава за много по-дълго време на съзнателно и дълбоко подсъзнателно ниво. За това спомагат и задълбочените анализи и интерпретеции в края на всички игри и упражнения по време на тренингите с активното включване на самите участници.

Някои от водените от него обучения са международни под егидата на Съвета на Европа, UNESCO и UNDP.

 

 

Организатор на обучението:

 

 

ЦПО към Висше Училище Международен колеж е един от най-големите и най-успешни центрове в страната, с модерни бази за обучение във Варна, Добрич, София, Велико Търново, Бургас и Пловдив. Всички обучаеми в ЦПО получават държавно признат сертификат за придобита квалификация или завършен курс.

Агенция за подбор на персонал към СК "Интер" ООД е лицензирана от Агенцията по Заетостта за извършване на подбор за България и на български граждани за работа в чужбина.
Предлаганите от фирмата услуги включват: търсене и подбор на персонал,  мотивация и развитие на персонала, консултиране в сферата на управление на човешките ресурси, ТРЗ услуги, обучения, др.

 

На участниците в обучението се дава сертификат за участие, издаден от Висше Училище Международен Колеж.

 

Цена: 240 лв. с ДДС

Включва: цена за обучението, материали, техническо оборудване и зала, кафе-паузи и обяд.

 

При записване на повече от един човек от една организация Ви предлагаме следните отстъпки:                

 

- 10% отстъпка от сумата за втори и трети участник;

- Ако има над 5 участника от една компания, на преференциална цена обучението може да се организира като вътрешнофирмено за тази организация.

 

 

За повече информация и записване: Тел: 058 655 627/ 052 620 871 или на e-mail: nejla.necip@vumk.eu,  ♫ asya.krasteva@vumk.eu

 

                                                ОЧАКВАМЕ ВИ!